Brandbrief voor erkenning bestaand gebruik beroepsvisserij in Natura2000 gebieden

Brede coalitie roept de noodtoestand uit

Aan:
Z.M. Koning Willem-Alexander

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
Leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Majesteit,

Wij vissers en diverse organisaties uit de vissector, veroorloven ons U onze noodtoestand onder ogen te brengen.

Mensen die met en in de natuur leven en werken zitten al jaren op de schopstoel in de Nederlandse samenleving. Het vissers- en boerenbedrijf is eeuwen ouder dan de Nederlandse nationale overheid. Toch meent juist die overheid steeds meer en steeds andere regels aan die sectoren op te moeten leggen ‘met het oog op de bestendigheid ervan’.

De visserij wordt daarmee vrijwel geheel de nek omgedraaid in Nederland. Niet omdat de vissers niet al eeuwen lang de visserij met respect voor wat leeft en geeft uitoefenen, maar omdat de Nederlandse overheid de rechten van de burgers niet respecteert.

De overheid handelt tegen de (inter)nationale (grond)wetten

Wat de vissers gebeurt, wat de boeren gebeurt, wat de overige burgers gebeurt, is simpelweg in strijd met de grondwet en het eigendomsrecht artikel 5.1 BW. [1] Vissers en boeren en andere burgers lijken dit net zo vergeten te zijn als de overheid doet alsof die dat vergeten is.

Inmiddels staan zowel de visserij als het boerenbedrijf op omvallen, met alle schadelijke gevolgen van dien voor het landschap(sbeheer) en de voedselzekerheid van Nederland maar ook ver daarbuiten. De overheid laat hen geen ruimte om hun eigendom te gebruiken om te ondernemen en handelt daarmee als gezegd, direct tegen de grondwet in. En tegen artikel 1 aanvullend protocol EVRM. [2]

Dit geldt niet alleen de vissers, maar iedereen die eigendom(srecht) heeft. Uw huis is van u en dus niet van een ander. Het laat zich moeilijk voorstellen dat u uw huis iedere paar jaar weer geheel zou moeten her/ombouwen omdat de eisen van een bouwbesluit zijn veranderd. Toch is het precies daarmee waar de visserij en de vissers in Nederland telkenmale geconfronteerd worden: met iedere keer weer andere eisen, andere voorwaarden, nieuwe beperkingen en verstoring van hun bedrijfsvoering en hen ongestoorde genot van hun eigendomsrechten.

De overheid verzaakt zijn grondwettelijke taak de vrijheid van de burgers -en dus ook de vissers- te garanderen en het ongestoord genot van hun eigendomsrecht te waarborgen.
De overheid doet precies het omgekeerde: met de ene na de andere zogenaamde crisis wordt de visser steeds om andere ‘redenen’ in de tang genomen.

Kust- en wad garnalenvisserij

Vissers vissen al eeuwen lang in de zee- en kustwateren van Nederland, over bestaand gebruik gesproken. Vissers hebben de laatste circa 30 jaar niet anders laten zien dan dat zijn zich in alle bochten wringen om te voldoen aan het overheidsbeleid. Aan alles wat er in de hoofden van beleidsmakers -al dan niet gesteund door NGO’s, de gesubsidieerde aanhangers/aanjagers van het beleid van de overheid- maar opkomt om hun bedrijven, hun eigendommen, in stand te houden. Zo is er niet alleen meegewerkt met de nieuwe maatregelen vanwege de huidige stikstofnormen maar ook reeds eerder grovere zeven, afsluiten van gebieden, maximum aantal visuren, wijdere mazen, lichtere vistuigen, zeeflappen, sanering, een scala aan MSC-eisen en dergelijke meer.

Inmiddels wordt nu dus het voortbestaan van de garnalenvisserij ook en met name vanwege de zogenaamde stikstof ‘crisis’ bedreigd. De garnalenschepen hebben een gezamenlijke stikstofdepositie van 0,9 kton (0,3% van heel NL) waarbij de gehele scheepvaart verantwoordelijk is voor 11 kton (3,5% van heel NL). Deze 0,3% moet nog dit jaar in één klap worden gereduceerd naar (afgerond) 0%. De overheid rekent blijkbaar alle stikstof tot 25km uit de kust toe aan de vissers. En niet aan de haven van Rotterdam noch aan de schepen die via de vaargeul daar af en aan varen. En op de Westerschelde geldt hetzelfde, schepen met een vermogen waar de hele Nederlandse vissersvloot nagenoeg inpast, varen ook daar af en aan. Voor deze schepen gelden de aan de vissersschepen opgelegde stikstofnormen nog lang niet. Zo krijgen de gebruikers van de vaargeulen, neem als voorbeeld de binnenvaart, tot 2035 de tijd om 25..50% stikstofreductie te realiseren en tot 2050 om geheel af te bouwen naar (afgerond) 0%. Dat is een ernstige vorm van rechtsongelijkheid. [3]

In perspectief:

Ieder jaar varen 260.000 schepen door de vaargeulen in het Nederlandse deel van de Noordzee. 50.000 daarvan doen een haven in ons land aan. Daarmee is ons deel van de Noordzee één van de drukste ter wereld. Hierbij valt de garnalenvloot van minder dan 200 kleine schepen compleet in het niet. 

‘Rules for thee, not for me’: de overheid zélf voert het hele jaar visserij-inspecties, visserij-onderzoek en vaargeulbetonningswerkzaamheden uit in Natura2000 gebieden met schepen zonder katalysator die het stikstof-equivalent van vele tientallen garnalenschepen uitstoten. Dit valt allemaal onder bestaand gebruik, de beroepsvisserij niet ! [4].

En daarbij komt dan ook nog eens de volstrekte vaagheid in elkaar tegensprekende rapporten over omvang en aard van de gehanteerde ‘stikstofnormen’. Onhaalbare normen waarvoor (financieel én fysiek) onhaalbare aanpassingen aan de kotters gedaan dienen te worden. En hoe kleiner de kotter, hoe minder plaats aan boord, hoe onhaalbaarder het nakomen van het zoveelste eisenpakket van de overheid.

In dit licht is het onbegrijpelijk -nog afgezien dat het in strijd is met antidiscriminatie beding uit artikel 1 van de grondwet- dat de overheid haar pijlen vrijwel exclusief richt op de visserij. De visserij die nota bene een belangrijke rol vervult in de voedselzekerheid van Nederland. De Nederlandse voedselzekerheid, niet afhankelijk van buiten maar van eigen productie. Productie dichtbij, niet afhankelijk van lange transportlijnen en internationale distributieketens. Hoe dichterbij de productie, hoe minder transport. Nogal belangrijk dunkt het, om de berekeningen van de milieuwinst van productie dichtbij, eens bij alle beschouwingen te betrekken.

Als gevolg van dit stikstof-overheidsbeleid dreigen nog eens tientallen van de slechts 160 overgebleven actieve garnalenvisserijschepen dit jaar, vooralsnog zonder enige compensatie, ten onder te gaan. De rentabiliteit van de overblijvers neemt nog verder af door de als gevolg van de stikstofmaatregelen toegenomen bedrijfskosten.

Van de totale Nederlandse vissersvloot, eens de trots van dit land en ruggengraat van voedselzekerheid en economie resteert mede door de reeds ingezette sanering van meer dan 60% van de grote kottervloot, nog slechts een schaduw van haar eerdere omvang. Dat mag en kan niet gebeuren.

Noordzee-visserij

Voor de grote kottervisserij op tong en schol en overige vormen van visserij ziet de toekomst er met dit, vooral op wensnatuur en energie, gerichte beleid zeer donker uit. Van de 120 kotterbedrijven blijven er als het zo doorgaat nog ruim 50 over. Dit betekent het einde voor ruim 60 bedrijven en het naderende einde van overvloedig verse vrij gevangen – en dus niet gekweekte- vis voor de Nederlanders.

Binnen-visserij

Van de Ijsselmeervisserij en de binnen(dijkse)visserij is inmiddels al ruim 90% verdwenen. In vissersplaats Volendam zijn van de 32 vaartuigen nog 3 vaartuigen over dit alles als gevolg van een opstapeling van maatregelen: sluiting van zogenaamd broed-, paai-, stiltegebied, inpoldering, beperking aantal netten met 85%, beperking aantal fuiken met 50%, beperking palingvangmaanden met 66%. Effectief is het verdienvermogen per schip met ruim 80% gereduceerd zonder enige vorm van compensatie.

Van vrije visserijruimte naar visserijreservaten

De visbestanden zijn prima in onze wateren, van overbevissing is geen sprake.[5] Dat is dus de reden niet dat onze visserij dit wordt aangedaan. Het gaat ten diepste om het exclusief herbestemmen van ruimte. Van vrije natuur naar gesloten industrieterrein. Van gezond eten naar ongezond, van scharrel naar de bioindustrie, maar die laatste dan wel onder belabberde condities van landen ver weg van Nederland.

Een steeds groter deel van de eeuwenlang voor visserij beschikbare zee [wit] wordt herbestemd voor ander gebruik, de natuur daar wordt omgezet bijvoorbeeld in windturbine-industrieterreinen [oranje] [6]). En door het hieraan gekoppelde formeel sluiten van gebieden als natuurcompensatie [groen] zogenaamd om voor vissen visserij-vrije plekken te creëren. Wetenschappelijk onderzoek (Scholbox) leert dat die gebieden dood gaan, niet visserij-vrij maar vis-vrij worden. Dat dit het geval is, is niet eens onderwerp van discussie; alle in dit dossier betrokken partijen weten dat en erkennen dat ook. Zelfs niet belanghebbende partijen zoals NGO’s weten en erkennen dat dit het geval is. Toch gaat men door op deze voor werkelijk alles en iedereen – ook voor de natuur en de vissen – schadelijke weg. De Nederlandse visserij wordt met dit zwart-wit denken buitengesloten en willens en wetens stap voor stap kapot gemaakt. Dat dient nu te stoppen.

Wat is de oplossing ?

Natuur en visserij gaan perfect samen : groen-witte gebieden dus.

De eenvoudige en eerlijke oplossing voor alle vormen van beroepsvisserij in de huidige én toekomende Natura2000 gebieden is de erkenning van bestaand gebruik waardoor er én langjarige visvergunningen kunnen worden afgegeven én de rechtsongelijkheid met de overige scheepvaart opgeheven wordt én de natuur en visserij samen kunnen blijven floreren.

 

U dankend voor uw aandacht en in het vertrouwen van een spoedige rechtvaardige oplossing

 

Hoogachtend namens de visserijsector,

 

 

De Nederlandse vissers(434)
 

Arnemuiden(4): ARM7, ARM18, ARM20, ARM44,

Buckie(1): BCK40,

Boulogne(1): BL936072,

Bergen op Zoom(1): BZ7

Bruinisse(16): BRU2, BRU4, BRU7, BRU8, BRU10, BRU14, BRU20, BRU27, BRU33, BRU36, BRU37, BRU38, BRU39, BRU40, BRU47, BRU68, BRU72, BRU81

Breskens(2): BR14, BR29,

Exeter(1): E104,

Elburg(1): EB68,

Enkhuizen(9): EH4, EH5, EH10, EH15, EH17, EH42, EH49, EH55, EH95,

Fleetwood(1): FD283,

Genemuiden(1): GM57

Goedereede(11): GO1, GO5, GO11, GO20, GO22, GO23, exGO27, GO26, GO29, GO38, GO44, exGO48, exGO55, GO58, exGO59

Greetsiel(1): GRE37,

Grimsby(-): exGY57,

Harlingen(7): HA11, HA31, HA35, HA36, HA40, HA41, HA43, exHA44, 

Den Helder(13): HD3, HD4, HD5, HD11, exHD25, HD27, HD29, HD30, HD32, HD35, HD36, HD42, HD66, HD72, 

Harderwijk(11): HK3, HK7, HK8, HK10, HK17, HK61, HK80, HK81, HK86, HK173, HK174,

Hontenisse(2): HON1, HON2

Hull(2): H144, H2200

Kortgene(3):KG8, KG9, KG18,

Katwijk(4): exKW5, KW14, KW34, KW45, KW88, exKW116

Lemvig(4): L126, L232, L755, L757, 

Lemmer(5): LE20, LE22, LE23, LE24,LE76, 

Leith(2): LH356, LH357

Lerwick(1): LK197,

Lauwersoog(11): LO5, LO7, LO8, LO13, LO15, LO16, LO17, LO18, LO19, LO20, LO44, 

Lowestoft(2): LT43, LT295, 

Medemblik(2): ME1, ME3,

Ouddorp(3): OD3, OD6, exOD7, exOD8, OD16, exOD55, 

Oostdongeradeel(5): OL2, OL5, OL7, OL12, OL28, OL37, 

Peterhead(2): PD141, PD344,

Plymouth(1): PH63,

Portsmouth(1): P224

Patstow(1): PW447,

Rostock(1): ROS170

Scheveningen(5): SCH6, SCH7, SCH10, SCH81, SCH302,

Scherpenisse(7): SI4, SI9, SI15, SI16, SI23, SI42, SI49,

Stellendam(12): SL2, SL4, SL8, SL15, SL16, SL23, SL26, SL28, SL42, SL45, SL49, SL88

Stavoren(9): ST4, ST20, ST21, ST22, ST24, ST25, ST26, ST27, ST28,

Tholen(17): TH1, TH2, TH3, exTH4, TH5, TH6, TH9, TH14, TH15, TH16, TH18, TH19, TH22, TH24, TH28, TH31, TH32, TH56, 

Texel(19): TX1, TX4, TX19, TX20, TX21, TX27, TX29, TX33, TX34, TX36, TX37, TX38, TX39, TX41, TX42, TX43, TX48 ,TX65, TX168

Urk(71): UK1, UK2, UK5, UK16, UK19, UK20, UK24, UK33, UK34, UK35, UK36, UK37, UK38, UK44, UK45, UK46, UK48, UK53, UK64, UK68, UK69, UK71, UK77, UK80, UK87, UK94, UK95, UK96, UK104, UK112, UK121, UK122, UK123, UK124, UK133, UK135, UK136, UK145, UK146, UK147, UK150, UK153, UK155, UK156, UK157, UK158, UK159, UK160, UK161, UK163, UK166, UK168, UK172, UK176, UK177, UK179, UK195, UK197, UK222, UK224, UK225, UK227, UK234, UK236, UK237, UK246, UK253, UK254, UK255, UK268, UK271, UK272, UK368, UK382, UK642

Usquert(2): UQ6, UQ15,

Edam-Volendam(8): VD6, VD63, VD64, VD65, VD73, VD104, VD119, VD128, 

Vlissingen(3): VLI5, VLI15, VLI27,

Westdongeradeel(7): WL2, WL4, WL8, WL22, WL25, WL28, WL39,

Wonseradeel-Makkum(4): WON1, WON43, WON50, WON77, 

Wieringen(64): WR2, WR3, WR9, WR10, WR12, WR13, WR14, WR18, exWR19, WR20, WR21, WR22, WR23, WR24, WR25,  WR26, WR27, WR29, WR36, WR40, WR42, WR43, WR50, WR54, WR57, WR59, WR60, WR67, WR71, WR72, exWR76, WR80, WR81, WR82, WR88, WR98, WR103, WR106, WR108, WR109, WR111, WR112, WR117, WR123, WR126, exWR129, WR141, WR143, WR147, WR160, WR161, WR162, WR178, WR181, WR189, WR211, WR212, WR213, WR222, WR225, WR226, exWR230, WR231, WR244, WR281, WR289, WR291, WR293, 

Yerseke(40): YE1, YE2, YE3, YE4, YE6, YE10, YE19, YE28, YE31, YE33, YE38, YE39, YE40, YE41, YE44, YE45, YE50, YE51, YE55, YE63, YE66, YE70, YE76, YE79, YE84, YE91, YE95, YE96, YE118, YE126, YE138, YE139, YE140, YE147, YE152, YE155, YE157, YE170, YE172, YE238, 

IJmuiden(5): YM1, YM8, YM18, YM22, YM77,

Zoutkamp(21): ZK5, ZK8, ZK9, ZK10, ZK11, ZK12, ZK14, ZK16, ZK17, ZK18, ZK20, ZK21, ZK23, ZK37, ZK38, ZK46, ZK49, ZK50, ZK66, ZK87, ZK147,

Zierikzee(5): ZZ3, ZZ6, ZZ8, ZZ10, ZZ14

Visserijbedrijf Naturon

Visserijbedrijf N. de Haan

Visserijbedrijf Betto Bolt

Bemanningen (30)
 

ARM7: Jordi Sanderse

Flyshooter: Lennart Schot, Adriaan de Braal,

Flyshooter: Arco van duijn, Simon van der male, Arie hoek, Wilco Tanis, Thomas Dubbeldam, Carl van belzen

Flyshooter: Pieter den Dulk, Harry Siereveld, Pieter van Gilst, Anton van Koppen, Arjan Haasnoot, Arie Groen

Noordzeekotter: Pieter Aris van der Vlis

LT295: Jan Hendrik de Boer, Rense,

L356: Jan Jurie de Boer. Wietze Boersma, Willem de Boer, Jan de Boer

HD25: G.J. Tresoor

UK124: T. de Boer

UK146: K.P. Weerstand

UK195: Anderes

YE170: Antoine Steketee

Marnix van Renterghem, Jasper Buikhuizen, Rudi van Belzen

De Belgische vissers die in Nederlands gebied vissen(31)
 

Blankenberge(2): B65, B601

Boukhoute(1): BOU4,

Nieuwpoort(4): N79, N86, N350, N359,

Zeebrugge(19): Z8, Z18, Z24, Z35, Z45, Z53, Z56, Z57, Z60, Z189, Z201, Z279, Z296, Z300, Z413, Z431, Z474, Z483, Z525, Z526,

Oostende(4): O81, O83, O190, O231

De Duitse vissers die in Nederlands gebied vissen(14)
 

Brake(2): BRA2, BRA7

Dorum(1): DOR10,

Büsum(6): SC1, SC19, SC28, SC28, SC30, SC31

Emden(3): NG10, NG12, NG21,

Friedrichskoog(1): SD7

Greetsie(1): GRE33,

De visserij producenten organisaties( 1 )
 

PO Urk,

...

De visafslagen in Nederland en België( 2 )
 

Zeeuwse visveiling Vlissingen, Visveiling Urk locatie Harlingen,

Visafslagmedewerkers: Visafslag Lauwersoog, Visafslag Hollands Noorden Den Oever, UFA Stellendam, Visveiling Urk, UFA Scheveningen, Stivilo, Havenbedrijf Scheveningen,

De garnalen- en vishandelaren/-verwerkers uit Nederland (82)
 

Garnalenhandelaren Nederland (0):

...

Vishandelaren en -verwerkers Nederland(83):

van der Zwan Zeevisgroothandel, Kramer Sea Food, KorfVis, Adri & zoon, Osprey Group, Vishandel Mike de Houck, Visgro vzw - Beroepsorganisatie van de Vissector, Zeevisgroothandel Poppe, Neerlandia Urk BV

Live Seafood BV, Vishandel Kroon, Guijt & Hansen BV, Attema visgroothandel, Lenger Seafoods, Visgroothandel Koos de Jong, W&A Fish, G&B vishandel, Visgroothandel de Jong, G&G Visserij, Koman's vishandel, Urker Vishandel Kramer, 

Schilder Vis Enkhuizen B.V., Oromar BVMarea Altra B.V.Dayseaday B.V., Diepvries Urk Bv, Vishandel Buter, Van der le, Van der Lee Seafish, H.a. Osendarp, Mooijer Volendam, Dayseaday Fresh BV, Seafresh BV, Jos van der Jagt, Chefs Culinar

 Oosterschelde Vis, Topfish Seafood, Interfish, B&W Oesters

Vishandel Smit, Vishandel Jan de visboer, Vishandel t HarinkjeVishandel Schoehuijs,Visgroothandel VD119, Kwaliteitsvishandel Marcel Korlaar, Vishandel HeinenMuijs, vishandel R vd Mheen, vishandel Jan van As, Vis.denhaag, Vishandel Erik Muys, Vispaleis Klein Volendam, 

Arie Foppen, Fish and Seafood Waasdorp, Visgilde de Zeeland, Veltman Vis Service, Frozen FoodSeaZo visspecialiteiten, de Zeeuwse Mossel, AJ Schot Vis Groothandel, Den Dulk, Vispaleis en rokerij van der Star, Vis van Daan,

Bogert Vis, Hans Fish, Hartman Seafood, Vis de Ruiter, Vishandel Rinus Gundlach, Koelewijn vis, Wieringer Vishandel, Vishandel M. Hartevelt, Palingrokerij Postma, Vishandel Mark en Carla, Murko Seafood, 

Vishandel Zuiderzee, De Viszaeck Huissen, vishandel Gebr. van Diermen, Dupan/neve paling, Palingrokerij de Groot, Ijmuider vishandel, Ras Frozenfish, Vis van Havenzicht, Stellendamse Garnalen Pellerij,  

 

De garnalen- en vishandelaren/-verwerkers uit België(6)
 

Garnalenhandelaren België(2):

Premium Seafood, van Biesen-Pieters,

Vishandelaren en -verwerkers België(4):

Vishuis DePanger, Vishandel Claeys & zoon, Group Jens Nieuwpoort, Mosselcentrale

De visserijscholen en jonge vissers in opleiding(17)
 

Visserijscholen(2):

STC group Rotterdam, Visserijschool STC Katwijk,

via medewerkers: Zeevaartschool, ROC Friese Poort, STC, TVK Instructie BV,

Jonge vissers in opleiding(15): 

Johannes Foppen, Sjors Koster, Pieter de Wolf, Mike van Dijke, Thijs van Dijke, Leonard Vogelaar, Jan Weerstand, Jason Joziasse, Gerrit van Urk, Donald Koppedraaijer, Jan de Boer UK33, Jan de Boer LT295, Job Bout, Wendy Wytgeers, Thomas Bakker,

De visserijcooperaties en -verenigingen(8)
  Vissersvereniging Zuidwest, CIV-Lauwersoog, CIV Den Oever UA, VCU VisserijCoöperatie Urk, VCU tcd, CIV Harlingen,  VCU Safety Centre, CIV Lauwerszee, 
De scheepswerven en toeleveranciers en overigen(163)
 

Scheepswerven(8):

Luyt groep, Padmos, Scheepswerf de Klerk, Van Laar Shipyard, Heijsman Scheepsbouw en reparatie, Scheepswerf Groot, Scheepsbouwkundig bureau Herman Jansen, Damen Maaskant Shipyards

via medewerkers: DAMEN Shipyards Stellendam / Maaskant, DAMEN Shipyards Den Helder, 

Toeleveranciers(76):

Reinplusfiwado,  Erik, Oliehandel Klaas de Boer, Urk 02205692, GEO B.V., Piet Redert Stellendam,

Vebatrans BV, J&H Transport,Merema transport, Urker Transport Beheer, Kaan Transport, Ecclesia Sluyter, Kotra Logistics, de Haan transport, KDB sneltransport, Brouwer Transport Urk, Baro transport, Riedijk Transport, van Dijke Transport, 

Pekaar & Partners accountantsDe Wit Assurantiën BVKramer & Remery accountants en adviseurs, Padmos assurantiën

NL-shipbrokers.com, Westcoasting BV, Hoekman Maritiem, Survey Support, SAR Nederland, Radio Holland, Burgercomité Kustveiligheid DCCMDe Elburger Scheepsbemiddeling

Scheepstimmerbedrijf IJtama BV, Scheepstimmerbedrijf Schrier, De Flux Scheepsbetimmering, Delta Isolatie Stellendam,

De Boer RVS, Verduijn Techniek, Kramer machines, Integron aandrijftechniek,Totec InstallatiesPolar Koeltechniek, Murre, CorTech Yerseke,

Wetec Europe, Tijsen Electrotechniek, LowSea Automatisering, MARIN

Jongsma Diesel Repair, Yerseke Engine Services, Couperus Hydrauliek, Propellor Service Delfzijl, Motoren- en scheepsreparatie W. Prins

Schilderwerken Auke de Vries, Flevo Schilders,

Ki-Bo BV, Van Laar Maritime/Visserijketting, BBM Ledproducts, Minderhoud Techniek BV, TSS Maritiem, Jansen onderhoud en constructie, Scheepsreparatie Wierda, Logmans Techniek, Durk Installaties, NSE Services, Symach, Klein Geotech, Stavitech, Marine Service Vrouwenpolder, Thof Maritime Services, Eekels Technology, Maritime Transport Services, TheStraco Consultancy, Ontwerpburo Machiel van Dijk, Marine Support,  Lasfit-technisch maritiem en offshore bedrijf Veenstra, GL Services, Bilge Ijmuiden, J.J. Tijsen bv, Pier Fisheries Service, 

Overigen(80):

Modelnetten maker, de Volharding, Zeevisbedrijf Viskil, Leroy, Toering Ship Supply, HP Cleaning, Sportvisvereniging, Geke's tiental, De zeemeermin Texel, Hydrauliek Monteur,  ex WMD7 Dies van Stel, Rini, THuisduinen2050,Duwbootje Jacolien, MS Bull, Loonbedrijf Heijblok, Hoeben rdm, Sportvisserij Dageraad, Sportvisserij wuta, Fiskkop BV, Zeilmakerij het Veerhuys, SCH000, SCH001, SCH101, Wigbout BV, stichting Pluut EB18, Maritiem Service Yerseke, Jachtwerf Delta, Boertien Aluminium, B&B Crew Management, Gent Technical Service, W.K.M. Cornelisse Trading, Koelewijn Markthandel,  TS1, TS2, TS3 educatief vissen, TS8, TS11, mbs Meteoor, GOE5, Deltavissers, Staverse Kotterclub, Joosten watersport, Lobbezoo Zeeaas,  RWS 83. Gezagvoerder/kapitein Rijkswaterstaat, VL10, EHBO Urk, Valkyrie zeehengelsport, st. Vlaggetjesdag Zoutkamp, Rondvaarten Texel, Siempie rondvaarten, Jan Bakker exCEO Jaczon, Dolfijn/Varenophetwad.nl, Den Heijer Producties, Lucas Hartong oudLid Europees Parlement, Sportvisserij Vrolijk, Isis/Rijksrederij/RWS, Wbe Noorderlingen jacht, Inland Shipping, IJsselmeervissersvereniging St. Petrus (10 IJsselmeervissersschepen), rederij Waddentransport, Wageningen Economic Research, TOP onions, Ver. Dorpsbelangen Zoutkamp, SGP Urk, Gemeentebelangen Urk, ambassadeur MSC garnalen, 

Botterclub Elburg: EB1, EB7, EB13, EB17, EB18, EB24, EB29, EB39, EB40, EB43, EB47, EB65, EB68,

De HORECA Nederland(42)
  Koninklijke Schmidt Zeevis Rotterdam, Werelds Horeca GroepZeil en Surfcentrum BrouwersdamPaal 15, Oleron, Party Centrum de Vink, WestCord Hotels, Cafe de Kroeg, Stal Paula de Jong, Cafe Tante Pietje, Viscentre 't Wad, Snackbar Smultaria, B&B het huis van de wadden, SeaBlue Cadzand, Bistro Beaufort, Chefs Culinair, de Branding Rijssen, Nolet vistro, Koffiehuis de Visafslag, Essies verse vis, Jongens van de Schelde, Visboer Albert, Koelewijn visshop, Hendriks Fish & Drinks, Heco Lochem, Oesterparel, Vishandel Kevin Kooij, Vishandel Jacob van Zoest, MoorlagAgri, Gebr. van Diermen, Restaurant de Lage Vuursche, Barpiazza, Mike van Regteren, Brasserie 't Kaaigat, Café restaurant Beaufort Postma, Arte Culinario, Xie Foods, Restaurant Storm, Meimsma LO38 , Restaurant "De Dikke Bries", Hokava, 
Stichting Eendracht Maakt Kracht – EMK (9)
  Jan de Boer, Dirk Kraak,  Job Schot, Pedro Rappé, Jurie Post, Jaap Tanis, Jan Steven Korf, Martijn van den Berg, Sander Meijer, 
Stichting tot Behoud Visserij Nederland(3)
  Maria Vermeulen, Deborah de Haan, Hein Koning
Stichting Visserij en Natuur(3)
  Dirk Jan Koster, Wilma Koster, Jeroen Klein
Ik, de Burger(3)
 

mr. Caroline E. Vonhoff, Koen Verhagen, Michiel Maandag

Wilt u net als tot nu ruim 11900 andere burgers, zelf de overheid verbieden de visserijsector de nek om te draaien ga dan naar Ik, de Burger.

Onze Visserij - Maria, Deborah, Wilma, Caroline, Pedro, Dirk Jan, Job, Dirk, Jan, Evert

 

Vanuit de visserijsector zijn er in totaal 853 schepen, organisaties en zelfstandigen ondertekenaars van deze brandbrief. Zij verschaffen werk & inkomen aan enige duizenden medewerkers. Deze aktie wordt mede ondersteunt door ruim 12000 burgers.

NB ondertekenen namens een schip of organisatie kan rechtsgeldig alleen indien U zelf hiervoor toestemming van de eigenaar heeft gekregen of zelf de eigenaar bent. U kunt ook onder uw eigen naam of als hele scheepsbemanning in de categorie Bemanningen tekenen.

 

Referenties

 

[1] Artikel 5.1 BW

Uit de Handelingen van de Tweede Kamer, november 1842, geparafraseerd:

“Niemand kan volhouden dat de Regering de bevoegdheden heeft om een ingezetene die een eerlijk bedrijf wil uitoefenen en alle middelen heeft uitgeput om zich daarbij aan de voorschriften van de wet te gedragen, de uitoefening van dat bedrijf te beletten. Dat zou een inbreuk op de vrijheid der burgers en daardoor een inbreuk op de Grondwet zijn, tegen welker schending wij geroepen zijn te waken.”

https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/18421843/0000447336/1/pdf/SGD_18421843_0000016.pdf

Art 5.1 BW

      1. Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.
      2. Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen.
      3. De eigenaar van de zaak wordt, behoudens rechten van anderen, eigenaar van de afgescheiden vruchten.

[2] Protocol EVRM

Artikel 1 aanvullend protocol EVRM luidt: “Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht.”

[3] Rechtsongelijkheid

https://data.emissieregistratie.nl/emissies/grafiek?s=uiJzcgSoy

https://www.aanpakstikstof.nl/themas/verkeer-en-vervoer/vragen-en-antwoorden/scheepvaart

https://www.eicb.nl/projecten/subsidie-verduurzaming-binnenvaart/

https://twitter.com/waukema/status/1629779179687256064?s=46&t=OA0IOUMcRmiTG2AS4V-8-g

[4] Vaargeulverkeer, vaargeul-betonningswerkzaamheden, visserij-inspecties en visserij-onderzoek in Natura2000

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/verkeersmanagement/scheepvaart/steun-voor-de-scheepvaart

[5] Van overbevissing is geen sprake

https://www.clo.nl/indicatoren/nl0073-visbestanden-in-de-noordzee

[6] Afname ruimte voor visserij

https://www.vissersbond.nl/ruimtelijke-ordening-op-zee/

https://hcss.nl/wp-content/uploads/2021/10/Value-of-the-North-Sea-HR.pdf

Onze Visserij is een initiatief van:
Translate »